Historia

Föreningen bildades i slutet av 1997. Sen dess har vi

• uppmärksammat kollektivtrafikfrågorna inför varje val, genom att ordna debatter mellan de politiska partierna.

ordnat  möten om ämnen med anknytning till trafiken i länet. Till exempel SL:s information till resenärerna, möjligheten att utnyttja Stockholms vatten för kollektivtransporter, eller Saltsjöbanans framtid. Nivån på mötena har varierat - ibland har målgruppen varit allmänheten, ibland har vi avsiktligt riktat oss till trafikplanerare, makthavare och journalister.

genomfört utredningar och undersökningar om kollektivtrafikfrågor. Det har varit alltifrån små enkätundersökningar, utförda bland föreningens egna medlemmar, till stora projekt som har involverat professionella forskare och trafikplanerare, som till exempel förutsättningarna för kollektivtrafik på den planerade Förbifart Stockholm. De större projekten har vi inte kunnat genomföra för egna pengar - vi har varit beroende av bidrag som vi har fått från Trafikverket och Konsumentverket. Det är dock alltid vi själva som har formulerat frågeställningarna och styrt projekten.

ordnat världshistoriens hittills enda filmfestival på temat kollektivtrafik.

 skrivit ett flertal inlägg i pressen, alltifrån insändare till genomarbetade debattartiklar.

Våra verksamhetsberättelser beskriver alla aktiviteter.

Vad vi gjorde före år 2005 kan du läsa om här nedan

År 1997

 

 • 15 december 1997:Kollektivtrafikant Sthlm bildas

 

År 1998

 

 • 9 september 1998: Valdebatt om kollektivtrafiken.

  I panelen fanns representanter för (m), (mp), (sp), (s), (v), (fp) och (c). Bland de frågor som diskuterades kan nämnas: Tycker ni att de högre tjänstemännen inom SL ska ha förmånsbil ? Tänker ni höja priset på SL-kortet under nästa valperiod ? Anser ni att passagerare med giltigt färdbevis ska tillåtas gå på genom alla dörrar i bussen för att snabba på bussresan ? Vill ni införa en resegaranti, liknande det som finns i Oslo? Vill ni att man ska få ta med cyklar på tunnelbanan om dessa kan hållas åtskilda från andra passagerare (t.ex. en viss del av vagnen)? Vill ni återinföra nattrafiken på tunnelbanan under helgnätter?

 

År 1999

 

 • 3 februari 1999:Hur sköter SL informationen till resenärerna ?
  Debatt med Bo Hjertstrand, SL och Per-Eric Bjurenborg SL-Tunnelbana AB. De fick både beröm och kritik för sina insatser. Men all kritik var saklig och konstruktiv och för det mesta instämde SL-representanterna i kritiken. Man kan säga att vid nådde en samsyn i de flesta frågorna. Vi tror också att SL-representanterna fick en del bra uppslag att ta med sig hem och samtidigt fick vi information om pågående och planerad försöksverksamhet.

 • Den 6:e maj 1999 ordnade vi ett möte med rubriken: "Staden, landstinget och kollektivtrafiken."
Landstinget representerades av trafiklandstingsrådet Elwe Nilsson (m) och fullmäktigeledamoten Gertrud Brorson (mp) och Stockholms Stad av Tord Bergstedt (m) och Margareta Olofsson (v)

 • Under hösten 1999gjorde Anna Söderberg och Maria Hansson frånStockholms Miljöcenter tre stycken miljöundersökningar åt Kollektivtrafikant Stockholm. Den första undersökningen gällde buller på t-banestatiner och bussterminaler. Den andra undersökningen gällde belysningen på bussar, tåg och stationer. Sämst belysning var det framtill i bussarna och vid Slussens t-banestation. Den tredje och största undersökningen gällde luftföroreningar.Studien jämförde kollektivtrafikanter och bilister. Resultatet visade att bilister var utsatta för signifikant mer av det cancerframkallande ämnet benzen än kollektivtrafikanterna.

 

År 2000

 

 • Medlemsenkät. I oktober genomförde styrelsen en för att ta reda på vilka frågor medlemmarna vill att föreningen ska driva. Medlemmarna fick en lista med ett tjugotal olika konkreta frågor, strukturerade på kort, medellång (1-5 år) och lång sikt.
Såhär blev resultatet.

 • Massmedierna uppmärksammade föreningen vid följande tillfällen:
  • Svenska Dagbladet 19 februari: Föreningen har synpunkter på Kd’s trafikpolitik
  • Arbetaren nr 3, 2000:
Kollektivtrafikanterna organiserar sig
  • Svenska Dagbladet 27 februari:
SL:s styrelse bör väljas direkt av trafikanterna
  • Dagens Nyheter 16 juli, Bilister får i sig mer avgaser än kollektivtrafikanter.
  • Dagens Nyheter 21 juli, Bullersituationen vid Gullmarsplans tunnelbanestation
  • TV-Stockholm / TV4 25 juli, Bullersituationen vid Gullmarsplans tunnelbanestation
  • Svenska Dagbladet 28 juli angående Roslagsbanans långvariga avstängning
  • Radio Stockholm 30 juli angående Roslagsbanans långvariga avstängning
  • Radio Stockholm utser
Årets Stockholmare 14 december.

 

År 2001

 

 • Hemsida och nyhetsbrev
  Under år 2001 startade vi med ekonomiskt stöd från Konsumentverket ett elektroniskt nyhetsbrev och gjorde en väsentlig standardhöjning av vår hemsida. Nyhetsbrevet utkom med tre nummer under året, och förutom att spridas till medlemmarna sändes den även till samtliga landstingsledamöter, ledamöterna av Riksdagens trafikutskott och Stockholmsberedningen.
  Tillsammans med SAP deltog vi i en av Vänsterpartiet initierad aktion för att uppmärksamma brister hos de Blå Bussarna. Kampanjen fick ett bra utfall i pressen och föreningen fick god uppmärksamhet i media.

 • Aktivism och remissbesvarande.
  Tillsammans med ett antal olika organisationer deltog vi i ett projekt kallat Kollektivtrafikkampanjen. Projektet syftade till att sammanföra organisationer som från olika utgångspunkter – miljöskäl, fackliga intrssen, konsumentintressen m.m. – hade ett gemesnamt intresse av god kollektivtrafik.
  Föreningen avgav två mycket kritiska remissvar under året. Den ena remissen kom från Vägverket och hade titeln ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet.” och den andra var ”Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen” och kom från Landstinget. I båda remissvaren var vi kritiska till fördelningen av medel mellan vägtrafik och kollektivtrafik.

  Genom vår vice ordförande deltog vi i en uppvaktning av Stockholmsberedningen 23 november.

 • Föreningen uppmärksammades i medierna vid följande tillfällen:

  • Vid kampanjen om Blå Bussarna
  • Metro, 12 februari: Artikel med våra synpunkter på landstingets regionala utvecklingsplan för Stockholms-regionen.
  • Svenska Dagbladet, 12 oktober: Insändare med rubriken ”Bjud politikerna på en trevlig resa”.
  • Svenska Dagbladet, 31 december: Insändare med rubriken ”Satsa på kollektivtrafiken i Stockholms-orådet”.

 

År 2002

 

 • Valdebatt

  Torsdagen den 29 augusti ordnade föreningen en valdebatt på Östra Real. Deltagare var: Ulf Uebel (fp), Jan Stefansson (kd), Gertrud Brorsson (mp), Urban Ryadal (s), Jan Strömdahl (v) och Kurt Hultgren (sp)

 • Sjötrafikseminarium

  Torsdagen den 28 november hade vi ett seminarium om ”Miljövänliga kollektivtransporter på vattnet”, med Mats Dryselius som föreläsare. Seminariet tilldrog sig stort intresse, och flera olika politiska partier var representerade bland åhörare/deltagare.

 • Remissvar

  Föreningen avgav två remissvar under året:
  Remissvar nummer ett gällde ”Tvärbana Norr Stockholm” till vilket vi i huvudsak var positiva.
  Det andra var ett mycket kritiskt remissvar, i form av ett yttrande över utökat samråd ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsorådet” från Vägverkets Östra Region (ÖVR 2002:164)
  I remissvaret var vi kritiska till fördelningen av medel mellan vägtrafik och kollektivtrafik. Vi pekade på olika möjligheter till nord-sydliga förbindelser med kollektiva trafikmedel och underströk, att man borde ta med hela Mälardalen, då man talade om en flerkärning region.

 • Föreningen uppmärksammades i medierna fyra gånger:

  • Vår valdebatt uppmärksammades i en helsidesartikel i Norrmalmsnytt påföljande vecka.
  • Med anledning av ett inslag i Aktuellt om att landstingschefer åkte mycket taxi, hade vi en insändare i både Metro den 11 mars och tidningen Södermalm 30 mars, där vi uppmanade landstingets chefer och politiker att gynna det egna bolaget SL.
  • I en insändare på fyra spalter i Svenska Dagbladet den 6 september förespråkade vi utbyggnad till dubbelspår på Nynäsbanan, istället för motorväg till Nynäshamn. Detta föranledde också en replikväxling mot Mats Gülich (fp) den 12 september, där vi den framförde, att en trekörfältväg med mitträcke borde räcka.
  • I Dagens Nyheter den 30 december diskuterade vi det onödiga i en namninsamling för att få en folkomröstning om trängselavgifter.

 

År 2003

Under år 2003 anordnade vi tre seminarier:

 • Dubbelseminarium: Vad innebär miljöavgifterna för kollektivtrafiken?
  Torsdagen den 20 februari.
  Föreläsare var Helena Sundberg, SL, Stellan Lundberg, Infraplan AB, Björn Sylven, Kollektivtrafikant Sthlm och Göran Tegner, Transek.
  Vi hade för första gången ett seminarium på dagtid där vi vände oss till deltagare i tjänsten, följt av ett kvällsseminarium för våra egna medlemmar. Frågeställningar som behandlades var: Klarar kollektivtrafiken miljöavgifterna? Miljöavgifter som en av flera grundstenar för en hållbar trafik- och miljöutveckling. Europas bästa kollektivtrafik? - Visioner och strategier från EU:s storstadsregioner.
  Trots konkurrens från såväl en hearing i Riksdagens trafikutskott och ett sent annonserat seminarium från RTK, så samlade vårt seminarium över femtio deltagare på dagtid och ytterliggare ett 20-tal på kvällen. Vi nådde också helt nya grupper av åhörare. Detta trotts att vi inte annonserat i någon tidning utan istället gjort riktade utskick över Internet.

 • Balktrafik och miljö
  Tisdagen den 20 maj på KTH.
  Föreläsare: Jan-Erik Nowacki, KTH, Sten Staxler, SwedTrack System AB, Göran Tegner, Transek
  På seminariet redogjordes för olika tekniska lösningar av balktrafik samt skillnaden dem emellan och gentemot etablerade trafikslag, avseende miljöeffekter. Automatiska persontransportsystem i internationellt och svenskt perspektiv redovisades. Framställningarna höll en hög teknisk kvalitet med presentationer i form av rörliga animationer.
  Detta seminarium samlade ett 30-tal deltagare och ledde till livliga debatter. Även vid detta seminarium dök det upp nya åhörare och nya konstruktiva kontakter skapades.

 • Saltsjöbanans framtid
  Torsdagen den 30 oktober kl 19.00 i Fisksätra kyrka vid Fisksätra torg och behandlade Saltsjöbanans framtid - Ny sträckning ? – Tåg, snabbspårväg eller buss? Medverkande var
  • Kjell Eriksson, SL: Saltsjöbanan som snabbspårväg
  • Eie Herlitz: Spårvagn och spårbuss till Saltsjöbaden
  • Jan Inge, stadsarkitekt: Projekt Danviks Lösen
  • Jan Åman, Nacka miljövårdsråd: Ska Saltsjöbanans sträckning ändras?


  Detta blev ett mycket lyckat seminarium med över 70 deltagare (Rekord för oss!).


Under 2003 svarade Kollektivtrafikant Sthlm på fem remisser och gjorde en uppvaktning:

 • Länsstyrelsens förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004 - 2015
  Här framförde vi: ”Kollektivtrafikant Stockholm delar i stort de idéer som förs fram under avsnittet ”Åtgärdspaket: Kollektivtrafik på väg”, men i övrigt anser vi att det råder en stor obalans mellan satsningar på vägar för privatbilismen och kollektivtrafiken. Denna obalans kvarstår även då man väger in de förslag som finns i Banverkets nationella plan för spårrelaterade investeringar. Att trängselavgifternas effekt inte är med i länsplanen är en fundamental brist!”

 • Yttrande till Banverket: Framtidsplaner för järnvägen 2004-2015
  Här framförde vi att statens satsningar på nya spårförbindelser i regionen är helt otillräckliga. Vi ansåg att investeringarna under perioden behöver trefaldigas.

 • Yttrande till Stockholms stad om försöksverksamhet med miljöavgifter
  Kollektivtrafikant Stockholm tycker att förslaget är bra!
  Dock tycker vi det är viktigt att det mycket tydligt uttalas att nettointäkten av avgifterna ska gå oavkortat till kollektivtrafiken.
  Härvid bör Stockholms Läns Landsting avkrävas försäkringar om att man inte drar ned på sitt bidrag till SL i motsvarande grad som man får överskottet från trängselavgifterna..”

 • Yttrande till vägverket över utökat samrådsunderlag "Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet"
  Kollektivtrafikant Stockholm finner att VV-Region Stockholm har gjort ett utredningsarbete med så stora brister att det ej kan ligga till grund för något beslut.
  Synpunkter till Miljödepartementet på förstudie kring kapacitetsförstärkningar på Nynäsbanan: Nynäshamn - Västerhaninge
  Kollektivtrafikant Stockholm anser att en utbyggnad till två spår på sträckan Nynäshamn – Västerhaninge måste tidigareläggas i långtidsplanen.
  Framförallt är det viktigt att järnvägen byggs ut innan man bygger om väg 73 till motorvägsstandard vilket kommer att leda till ökat bilberoende hos de boende i Nynäshamn. Dubbla spår hela vägen mellan Nynäshamn och Stockholm möjliggör också snabba direkttåg mellan Nynäshamns färjläge och Stockholm C.

  • Fyrstegsprincipen, som ska var övergripande i all planering har inte beaktats.
  • Trängselavgifter/Miljöavgifter har inte tagits med vid modellberäkningarna.
  • Effekten av miljöavgifter och nya nord-sydliga spårförbindelser borde ha utretts som ett alternativ till de nu skisserade lederna.
   Påverkan av en förbättrad väg 55 som förbifart för långväga trafik har inte redovisats.

 • Uppvaktning hos gatuborgarrådet Roger Mogert
  Onsdagen den andra april besökte Karl Krook gatuborgarrådet Roger Mogert.
  Karl Krook kommer framförde klagomål på parkeringsövervakningen i staden och särskilt på otillräckliga åtgärder mot felparkerare i kollektivkörfält och vid busshållplatser.
  Kollektivtrafikant Stockholm anser att parkeringsmoralen försämrats väsentligt under den gångna fyraårs perioden och att det nu behövs krafttag för att få ordning. Kollektivtrafikant Stockholm rekommenderar att det i rusningstid alltid finns två patruller som enbart bevakar parkering i kollektivkörfälten och om inte detta får effekt måste man börja med bortforsling av felparkerade bilar.


Nyhetsbrevet


Föreningens eget nyhetsbrev kom under året ut med ett nummer i april och ett i december

Kollektivtrafikant Stockholm i medierna

Under året omnämndes föreningen i medierna vid åtminstone följande tillfällen:

 • Mitt i Södermalm 8 mars, insändare: Klarar SL trängselavgifter?
 • Mitt i Södermalm 29 mars, insändare: Trängselavgifter bör gå till SL.
 • Svenska Dagbladet 19 maj, insändare: Res gärna för att förbättra SL.
 • Mitt i Södermalm 26 juli, insändare: Kvalitet ger SL fler resenärer.
 • Södermalmsnytt 2 augusti, insändare: Är man ihärdig går det att påverka SL.
 • Mitt i Södermalm 30 augusti: Artikel om ”Omodernt betalsystem gynnar smitarna”, helsidesartikel med intervju av föreningens ordförande.
 • Mitt i Söderort 30 augusti: Likalydande artikel som ovan.
 • Svenska Dagbladet, 2 september, insändare: Dålig service hos SL uppmanar fuskåkare
 • Metro 10 oktober: ”SL-kortet kan bli dyrare trotts vallöfte” artikel med bild på två protesterande representanter från föreningen.
 • Dagens Nyheter 15 oktober: insändare om SJ reklamationsavdelning
 • Metro 2 december, insändare: Kollektivtrafikanter ensamma om notan.
 • Södermalmsnytt 13 december, insändare: Varför ska inte bilisterna betala sjukvården?

 

År 2004

Under år 2004 anordnade vi fyra seminarier:

 • Trygghet och komfort i kollektivtrafiken
  Den 9 mars ordnades ett seminarium för att sprida kunskap och diskutera komfort och trygghetsfrågor. Ett antal forskare var inbjudna att berätta och stimulera till diskussion.
  Lisa Warsén från Analink AB berättade om vad som behövs för att man ska känna sig trygg och säker när man åker kollektivt. Särskild tonvikt lade hon på kvinnors trygghet. Jenny Widell och Camilla Olsson från Transek berättade om resultaten från ett stort forskningsprojekt om komfort och andra aspekter vid resa med buss och spårtrafik i Stockholm. Bland annat lärde vi oss att terminalers och hållplatsers standard betyder mycket.
  Karl Kottenhoff, medlem i kollektivtrafikant Stockholms styrelse men också forskare på KTH, berättade om resenärers krav på komfort i tåg. Särskilt viktig är komfortnivån för de som pendlar regionalt. Många initierade frågor och inlägg kom från en publik om cirka 25 personer.

 • Linjer och spår, filmfestival
  Den 27 mars ordnade föreningen en filmfestival i Medborgarhuset med inriktning på dokumentära filmer om kollektivtrafiklösningar i olika städer runt om i världen. I samband med visningarna ordnades framme på scen också utfrågningar av olika experter med möjlighet även för publiken att ställa frågor och delta i en diskussion. Under dagen ordnades även en politikerutfrågning framme på scen, där representanter från samtliga landstingspartier fanns närvarande. Politikerutfrågning följdes av ett politikercafé, där besökarna på filmfestivalen kunde under lugna former sitta ner med politiker för att diskutera kollektivtrafiken i Stockholms län. Filmfestivalen hölls på Medborgarhuset, inträdet var gratis och omkring 100 deltog under dagen.

 • Kollektivtrafiken och framtiden, Brygghuset
  Den 14 september anordnades på Hamburgerbryggeriet ett seminarium med titeln Kollektivtrafiken i Framtiden
  Landstingsrådet Dag Larsson, Regionplanenämnden i Stockholm stad och Johan Ehrenberg, tidskriften ETC inledde. Dag Larsson berättade om Regionplanenämndens framtida planering av kollektivtrafiken och redogjorde för de förslag och lösningar som man inom nämnden arbetade med. Johan Ehrenberg fortsatte med att tala om det 0-taxeförslag som han tillsammans med en grupp tagit fram. Han sade bl a att taxeförslaget inte skulle höja kommunalskatten med mer än 1,18 kronor. Därefter följde en allmän diskussion som tog upp frågor i anslutning.

 • Roslagsbanans framtid. Åva-gymnasiet, Täby
  Den 22 september höll vi ett stort allmänt möte om Roslagsbanans framtid på Åva-gymnasiet i Täby. Järnvägskonsulten Henrik Block redogjorde för vad som kunde göras för att höja kvaliteten på Roslagsbanan så att den blev ett attraktivt färdmedel för de boende i denna sektor av Storstockholm. Han belyste också hur detta skulle kunna be bästa möjliga nytta för skattepengar jämfört med förslaget om en Arningebana. Mötet tilldrog sig mycket stor uppmärksamhet med närmare 130 deltagare, däribland kommunalråd av varierande politisk hemvist i de berörda kommunerna. Mötet blev också refererat i lokalpressen.


Under 2004 svarade Kollektivtrafikant Sthlm på fem remisser:

 • Banverket: Framtidsplaner för järnvägen 2004-2015
 • Näringsdepartementet: Yttrande över kollektivtrafikutredningen (SOU 2003:67)
 • SL: kommentarer till SL:s strategiska plan 2004-2008
  Vi instämmer helt i SL:s vision, samtidigt som vi konstaterar att det är mycket långt kvar dit.
  Vi tycker planen har en god ambition då det gäller pålitlighet och trygghet men däremot inte komfort och turtäthet. Komfort och turtäthet måste ökas markant. Vi instämmer i de flesta förslag till nya linjer, men delar inte idén om Arningebanan utan ser hellre en upprustning av Roslagsbanan.
 • Vägverket: Yttrande över förstudie gällande östlig förbindelse i Stockholmsregionen
  Kollektivtrafikant Stockholm ställer sig något förvånad över att denna förstudie skulle ha skett i samråd med Stockholms Stad och Nacka kommun. Enligt vad vi erfarit så har något samråd med Stockholms stad, om att påbörja förstudien inte har skett på politisk nivå.

  Förstudien mynnar ut i fem olika alternativ varav endast är värt fortsatt utredning, nämligen alternativ B (en inre kollektivtrafikring). Dock är vi starkt tvivlande på att Vägverket skulle vara den mest lämpade myndigheten att göra den fortsatta studien!
 • Banverket: Synpunkter på Mälarbanan: Tomteboda - Kallhäll.


Kollektivtrafikant Stockholm i medierna

Under året omnämndes föreningen i medierna vid åtminstone följande tillfällen:

 • Stockholm City 18/3. ”SL är dyrast i Europa.” Debattartikel av Mikael Sundström
 • Vi i Vasastan: ”Komfort viktigast för kollektivtrafiken.” Intervju med Karl Kottenhoff
 • Svenska Dagbladet 21 augusti. Insändare: ”Ska vi höja skatten för vägbyggen” Karl Krook
 • Stockholm City 9 september. Kortintervju med Karl Krook angående det kommande seminariet ” Kollektivtrafiken och framtiden”
 • Mitt i Södra Roslagen: ”Dubbelspår bäst för Roslagsbanan.” Stort reportage från mötet om Roslagsbanan den 22 september.
 • Dagens Nyheter, 13 oktober. Insändare: ”Bort med reklamen på bussarna.” Karl Krook
 • Mitt i Södermalm: Insändare: ”Österleden är ingen avlastning.” Karl Krook

Kollektivtrafikant Sthlm är en partipolitiskt obunden ideell förening som är öppen för alla som vill förbättra kollektivtrafiken i Stockholm

© 2019   Created by Mikael Sundström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor