Stadgar

Här är våra senaste stadgar. Nedan kan du hämta en pdf.

stadgar.pdf

1(6)
FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM
(KTS).
INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
§ 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har
sitt säte i Stockholms stad.
ÄNDAMÅL
§ 2. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och har till ändamål
a t t verka för att kollektivtrafiken i Storstockholm håller hög klass, är bekväm och säker,
a t t kollektivtrafiken görs så attraktiv att betydligt fler enskilda resenärer väljer denna framför att åka egen
bil,
a t t situationen markant förbättras för dem som redan idag reser kollektivt,
a t t i övrigt tillvarata kollektivtrafikanternas gemensamma intressen.
MEDLEMSKAP
§ 3. Varje enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål, likaså organisation med intresse
för föreningens verksamhet, och som betalar medlemsavgift kan bli medlem.
Medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas på ordinarie eller
extra årsmöte. Enskild person, som önskar stödja föreningen kan utan att betala medlemsavgift bli
sympatimedlem
ORGANISATION
§ 4. Föreningens verksamhet utövas genom följande organ:
1. Årsmöte.
2. Övriga möten med föreningens medlemmar.
3. Föreningens styrelse.
4. Arbetsgrupper.
Val förbereds av en valkommitté.
VERKSAMHETSÅR
§ 5. Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) omfattar tiden 1 januari - 31 december (kalenderår).
ÅRSMÖTE
§ 6. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2(6)
Ordinarie årsmöte skall äga rum varje år före den 1 april.
Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det.
§ 7. Kallelse till årsmöte skall sändas till medlemmarna minst två veckor före mötesdagen. Kallelsen kan ske
per post, e-post eller vid stort medlemsantal genom tidningsannons.
Kallelse sänds också till revisorerna och valberedningen.
§ 8. Vid ¨årsmötet har varje medlem, såväl enskild som organisation, en röst.
Medlem som ej erlagt sin avgift inom fastställd tid har ej rösträtt.
Rösträtt utövas endast av personligen närvarande enskild medlem eller ombud för organisation.
Ledamot i styrelsen har ej rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet och val av revisor.
Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt.
Beslut fattas med enkel majoritet. Begäres omröstning skall den verkställas och ske öppet, såvida inte sluten
omröstning begäres.
Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall har fungerande mötesordförande utslagsröst.
Även anslutna organisationers medlemmar får närvara vid årsmötet, dock utan rösträtt, men med
yttrande- och förslagsrätt
§ 9. Årsmötet skall behandla föregående års verksamhet med årsberättelse och bokslut, revisionsberättelse
och ansvarsfrihet, samt utse styrelse, revisorer och valberedning.
§ 10. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
.
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
3(6)
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgift och tid för inbetalning av densamma.
10. Arvoden till styrelse och revisorer.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgeten för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av styrelseordförande, tillika intresseföreningens ordförande.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Val av valberedning och sammankallande.
§ 11. Förslag, som enskild medlem eller organisation önskar få behandlat på ordinarie årsmöte, skall
skriftligen ha inkommit till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
§ 12. Genom styrelsens försorg föres protokoll vid årsmötet.
Protokollet justeras av ordföranden och de utsedda justeringsmännen inom två veckor efter årsmötet å tid och
plats som ordföranden bestämmer. Protokollet eller del därav kan också justeras på årsmötet.
STYRELSEN
§ 13. Styrelsen är mellan årsmötena intresseföreningens högsta beslutande organ och skall bestå av ’
minst tre, men ej fler än sju, ordinarie ledamöter, jämte högst 5 suppleanter.
Ledamöter och suppleanter väljes på ordinarie årsmöte för två år i sänder, dock att ordföranden väljs på ett
år.
Varje år utses halva antalet ledamöter och suppleanter jämte ordföranden..Vid behov anordnas fyllnadsval
vid nästa ordinarie årsmöte.
Styrelsen i övrigt konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Kassören ensam tecknar föreningens firma
på bank, bankgiro, post och postgiro.
§ 14. Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens pengar, samt förbereder årsmöte och föreningsmöten.
Styrelsen fattar också beslut i frågor som kräver snabba åtgärder.
4(6)
Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år.
§ 15. För att styrelsen skall vara beslutmässig erfordras att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till
sammanträdet, samt att minst hälften av de närvarande ledamöterna, ordinarie eller suppleanter, är ense om
beslutet.
§ 16. Det åligger styrelsen
a t t utöva intresseföreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av den fattade
beslut,
a t t förvalta föreningens tillgångar,
a t t årligen före februari månads utgång utarbeta en verksamhetsberättelse, omfattande tiden för närmast
föregående verksamhetsår,
a t t tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår avslutas och tillsammans med verksamhetsberättelsen
ställs till revisorernas förfogande före februari månads utgång,
a t t kalla föreningens medlemmar till minst två möten per år, varav ett skall vara ordinarie
årsmöte, och
a t t utse erforderliga arbetsgrupper.
§ 17. Styrelsesammanträde hålles å tid och plats, som styrelsen bestämmer.
Om ordföranden eller minst halva antalet ledamöter finner, att sammanträde före bestämd tid erfordras, skall
sådant sammanträde hållas.
§ 18. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden och skall innehålla uppgift om kända
ärenden, som skall förekomma. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast åtta dagar före
sammanträdet.
§ 19. Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde underrättar vederbörande omedelbart ordföranden,
som kallar suppleant.
§ 20. Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden inom två veckor.
Ledamot eller suppleant, som närvarit vid sammanträde, är ansvarig för därpå fattat beslut, såvida
5(6)
vederbörande ej reserverat sig mot beslutet och detta antecknats i protokollet.
Protokollet skall distribueras till styrelseledamöterna, suppleanterna, revisorerna och sammankallande
i valberedningen.
VALBEREDNING
§ 21. Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning bestående av tre ledamöter. En av dessa utses till sammankallande.
§ 22. Valberedningen skall till nästa ordinarie årsmöte avge förslag till styrelseledamöter och revisorer samt
suppleanter för dem.
EKONOMI
§ 23. Medlemmarna är skyldiga att enligt beslut på årsmötet erlägga medlemsavgift till intresseföreningen.
Avgiften skall erläggas senast den tidpunkt, som fastställes på årsmötet.
§ 24. Styrelsen låter föra räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter. De avser tiden
1 januari - 31 december. Bokslut verkställs före 1 mars.
REVISION
§ 25. På ordinarie årsmötet väljes två revisorer och två suppleanter för dem för granskning av det
löpande verksamhetsårets räkenskaper och förvaltning.
Revisorer och suppleanter väljes för två år i sänder, dock så att en revisor och en suppleant väljes ena året
och en det andra året.
§ 26 Revisorerna äger att under löpande verksamhetsår ta del av räkenskaper, bankbesked och säkerhetshandlingar,
samt skall, efter det bokslutet för året skett, granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse
senast den 15 mars.
§ 27. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för ett räkenskapsår företas på ordinarie årsmötet nästa
räkenskapsår.
Beviljas ej ansvarsfrihet, men har talan om skadestånd ej väckts inom ett år efter årsmötet, anses ansvarsfrihet
beviljad.
6(6)
STADGEÄNDRING
§ 28. För beslut om ändring av dessa stadgar fordras, att antingen alla vid ordinarie årsmöte representerade
röstberättigade medlemmar är ense därom, eller att överensstämmande beslut fattas på två på varandra
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
UPPLÖSNING AV INTRESSEFÖRENINGEN
§ 29. För upplösning av intresseföreningen erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande
möten, varav minst ett ordinarie årsmöte, samt att mellan de båda mötena har förflutit en tid av minst sex
månader.
Ytterliggare krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av mötets samtliga röstberättigade deltagare.
Vid beslut om upplösning skall samtidigt fastställas hur man skall förfara med befintliga tillgångar..
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
§ 30 Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter det de antagits. Styrelsemedlem, revisor och suppleant,
som valts för tid efter det stadgarna trätt i kraft, står kvar mandattiden ut.

Kollektivtrafikant Sthlm är en partipolitiskt obunden ideell förening som är öppen för alla som vill förbättra kollektivtrafiken i Stockholm

© 2019   Created by Mikael Sundström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor